Stavba tratí

Oddíl
SK Horní Krupka

Klub založený s cílem vést mladé lidi ke sportu a být jeho aktivní součástí

Cesta k BMX

Klub založený s cílem vést mladé lidi ke sportu a být jeho aktivní součástí

BMX je olympijskou disciplínou. Prostřednictvím výstavby BMX tratě a pumptracku, bychom rádi přiblížili tento sport všem co mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu v našem městě. Cílem je rozšíření možností sportovního vyžití pro rodiny s dětmi na kolech od nejútlejšího věku, rozšíření skate parku o pumptrack a BMX trať.

Vznik spolku

Začátky našeho spolku sahají do roku 2015

Spolek vznikl na jaře roku 2015, kdy začal pořádat akce pro děti. V roce 2015 již spolek uspořádal tři akce - Hornokrupský masopust, Bierweg track na kole či pěšky, Malý turista aneb za krásami Krušných hor, poslední akcí bude Mikuláš u Kožíška. Členové spolku se účastní seriálu závodů Českého poháru BMX , Českomoravského poháru BMX a zůčastnili se MČR BMX v Brně.

Za podpory pana Syryčanského již v roce 2014 vznikl první návrh na využití nevyužitých ploch v areálu Sportu Krupka - plocha vedle skate parku. V roce 2015 jsme od města Krupky obdrželi neinvestiční dotaci na náklady potřebné pro vznik spolku, činnost oddílu BMX a stavbu BMX tratě s pumptrackem v areálu Sportu Krupka. Zahájili jsme realizaci našich společných plánů výstavbou BMX tratě převážně svépomocí za podpory firmy Japis, která dodala traktorbagr. V současné době čekáme až bude volný traktorbagr pro dokončení hrubé modelace tratě a snažíme se získat prostředky pro realizaci našich plánů.

Začátky našeho spolku sahají do roku 2015
Začátky našeho spolku sahají do roku 2015

ČLENSTVÍ

STAŇ SE ČLENEM KLUBU

PŘIHLÁŠKA

LICENCE

ŽÁDOST O NOVOU LICENCI

Stáhnout

důležité odkazy pro členy

Stáhnout

kalendář závodů a akcí 2020

Stáhnout

trička

nová trička bmx krupka na sezonu 2020

náhled

drez

nové drezy bmx krupka na sezonu 2020

náhled

Stanovy

Sportovní klub Horní Krupka z. s.

(dále jen „Stanovy“)

založeného podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „zákon“)

Níže uvedení zakladatelé založili spolek, neboť se shodli na obsahu těchto stanov:

Článek 1

Název a sídlo spolku

1. Název spolku: Sportovní klub Horní Krupka z. s.
2. Sídlo spolku: Krupka, Horní Krupka č. ev. 17, PSČ 417 41

Článek 2

Účel spolku

3. Účel spolku

 1. a) Sportovní příprava dětí se zaměřením na cyklistiku a běh.
 2. b)Pořádání akcí sportovních, společenských, akcí pro děti.

Článek 3

Členství ve spolku

4. Vznik členství

 1. a) Členství zakladatelů spolku vzniká dnem vzniku spolku.
 2. b) Další člen spolku může být do spolku přijat jen na základě písemné přihlášky zájemce o členství.
 3. c) O přijetí člena rozhoduje výbor.
 4. d) Na členství ve spolku není právní nárok a přihláška může být výborem bez udání důvodů odmítnuta.

5. Podmínky členství ve spolku:

Členem spolku může být fyzická osoba, nezletilé děti vždy v zastoupení zákonným zástupcem.

6. Práva člena spolku:

 1. a) Účastnit se jednání členských schůzí spolku.
 2. b) Volit výbor a být volen do výboru.
 3. c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti a dokumentům spolku.
 4. d) Účastnit se akcí pořádaných spolkem.
 5. e) Využívat dalších členských výhod, rozhodne-li o nich členská schůze.

7. Povinnosti člena spolku:

 1. a) Dodržovat ustanovení stanov a dalších vnitřních předpisů spolku.
 2. b) Dbát na dobré jméno spolku.
 3. c) Přispívat svou činností k naplňování účelu spolku.
 4. d) Platit členské příspěvky.
 5. e) Odpracovat 20 brigádních hodin ročně.

8. Členství ve spolku zaniká:

 1. a) Doručením písemného oznámení výboru o vystoupení člena ze spolku.
 2. b) Rozhodnutím výboru o vyloučení člena, který závažně porušil stanovy či jiné vnitřní předpisy spolku, poškodil dobré jméno nebo zájem spolku nebo nezaplatil členský příspěvek ani po písemné výzvě s dodatečně určenou lhůtou. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.
 3. c) Úmrtím člena.
 4. d) Zánikem spolku.

Článek 4

Organizační struktura spolku

9. Členská schůze:

 1. a) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 2. b) Zasedání členské schůze svolává výbor podle potřeb spolku, nejméně však jednou za dva roky.
 3. c) Svolání může být uskutečněno prostřednictvím internetových stránek spolku. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Svolání musí předcházet den zasedání nejméně o 30 dnů.
 4. d) Výbor svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 5. e) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Volby do výboru mohou proběhnout jen na usnášeníschopné členské schůzi.
 6. f) Členská schůze zejména:
  1. 1) schvaluje změny stanov spolku,
  2. 2) potvrzuje, mění a ruší vnitřní předpisy spolku vydané výborem,
  3. 3) přijímá, mění a ruší vnitřní předpisy spolku,
  4. 4) projednává výroční zprávu o činnosti spolku, kterou předkládá výbor,
  5. 5) určuje hlavní směry činnosti spolku,
  6. 6) na návrh člena přezkoumává rozhodnutí výboru o jeho vyloučení,
  7. 7) na dvouleté funkční období volí veřejnou volbou členy výboru, a ze zvolených členů následně volí předsedu a pokladníka,
  8. 8) rozhoduje o účasti spolku v jiné právnické osobě,
  9. 9) ukládá členům spolku úkoly k naplňování účelu spolku,
  10. 10) stanovuje výši členských příspěvků a způsob jejich platby,
  11. 11) schvaluje rozpočet spolku na další období,
  12. 12) stanoví výši odměn za výkon funkce člena výboru,
  13. 13) rozhoduje i o ostatních záležitostech spolku,
  14. 14) rozhoduje o zrušení spolku.

10. Výbor spolku:

 1. a) Výbor je statutárním orgánem spolku a tvoří jej předseda, pokladník a člen výboru.
 2. b) Za výbor může jménem spolku samostatně jednat předseda nebo pokladník.
 3. c) Výbor je svoláván předsedou nebo jím pověřeným členem výboru. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.
 4. d) Prvními členy výboru jsou:
  1. 1) Tomáš Pavka, předseda, narozen 28. 3. 1977, Krupka, Dlouhá 415,
  2. 2) Yvona Pavková, pokladník, narozena 15. 7. 1968, Krupka, Dlouhá 415,
  3. 3) Radek Vlasák, člen výboru, narozena 17. 11. 1981, Krupka, Sídliště 584

Článek 5

Majektové poměry a hospodaření spolku

11. Příjmy spolku sestávají z členských příspěvků a z jiných příjmů.
12. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

13. Platnost a účinnost Stanov:

 1. a) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich podpisu níže uvedenými zakladateli.
 2. b) Spolek vznikne dnem zápisu do spolkového rejstříku.


Zakladatelé: Tomáš Pavka, Yvona Pavková, Radek Vlasák


Sponzoři

Hlavní trenér
SK Horní Krupka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet enim id odio accumsan mollis. In mattis pretium mi in placerat. Phasellus condimentum vel tellus sit amet iaculis.

Praesent quis sodales nisi. Fusce congue, felis vitae mollis fringilla, nulla lectus bibendum arcu, eget scelerisque massa neque quis risus. Maecenas vel massa semper, congue urna nec, hendrerit tortor.

Trenér

Pavka Tomáš